Siguroha Ang Imong Kaluwasan

Kay nag-ingon ang Dios, “Gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimut-an; Gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan”. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. KARON MAO ANG ADLAW SA KALUWASAN.

2 Cor. 6:2

KANUS-A BA MASAYRAN SA TAWO NGA SIYA LUWAS?

Si Jesukristo, Dios nga nagpakatawo, ug ang iyang katuyuan sa pag-anhi niining kalibutan, mao ang pagpangita ug pagluwas sa nawala (Lukas 19:10). Si Cristo nailhan sa mga katawhan nga manluluwas, APAN ANG PANGUTANA: NALUWAS NA BA SILA NI GINOONG JESUKRISTO? Daghang mga relihiyosong mga katawhan ang nabutaan sa pagtoo nga walay tawo nga maluwas samtang sila buhi pa. II Corinto 4:3-4 nagaingon “Kay kon wala hisabti ang ebanghelyo nga among giwali, ang wala makasabot niini kadto rang wala mangaluwas. Dili sila motuo niini tungod kay gibutaan man sa daotang dios niining kalibotana ang ilang mga hunahuna aron dili sila makakita sa kahayag sa Maayong Balita mahitungod sa himaya ni Cristo nga mao ang sibo nga dagway sa Dios.” Matod sa pulong sa Dios, ang wala makasabot sa Ebanghelyo sa Dios kadto rang mga tawo nga wala maluwas – sa ato pa, kadtong nakasabot sa ebanghelyo mga luwas.

UNSA MAN DIAY KANANG MAONG EBANGHELYO NGA MAKALUWAS SA TAWO?

ICor. 15:1-4 nagaingon, “Mga igsoon, pahinumdoman ko kamo sa Maayong Balita nga giwali ko kaninyo ug inyong gidala, nga maoy nakapalig-on sa inyong pagtoo. Mao kana ang Ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo piaagi sa Ebanghelyo kon magpabilin kamo niini nga malig-on gawas kon taphaw lamang ang inyong pagtoo.

Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga hinungdanon kayo, ug kini mao nga si Cristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa Kasulatan.” Ang Ebanghelyo diay, sumala sa pulong sa Dios, mao nga si Cristo namatay alang sa atong mga sala, giluibong siya ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw. Kini mao ang Maayong Balita nga giwali ni Apostol Pablo, nga ang motoo ug modawat kang Ginoong Jesukristo nga iyang personal nga manluluwas – siya maluwas. (John 1:12; John 3:18)

NAA NA BAY NALUWAS SAMTANG SILA BUHI PA?

Ang kaluwasan gasa gikan sa Dios, ug ang sarang makadawat sa gasa katong mga buhi ra. (Eph. 2: 8-9; Rom 6:23)

  1. Si Abraham: Kanus-a siya naluwas? Naluwas siya ug gipakamatarong sa Dios sa dihang buhi pa siya, ug siya naluwas dili pinaagi sa maayong buhat kon dili sa iyang pagtoo sa Dios. (Gen. 15:6; Rom. 4:1-3)
  2. Si Haring David: Naluwas ba siya samtang buhi pa o sa dihang patay na siya? Si Haring David naluwas samtang siya buhi pa. (Acts 13:22-23)
  3. Si Job: Naluwas siya samtang buhi pa. (Job 19:25-26)
  4. Si Moses, Joshua, Solomon, ug mga propeta sa Diyos mga luwas, tungod kay kay ang tanyag sa kaluwasan nga walay bayad alang lamang sa mga buhi ug dili sa mga patay. Ang kaluwasan sa imong kalag imong madawat samtang ikaw buhi pa ug dili  kon ikaw patay na. Tungod kay human sa kamatayon, mao ang paghukom sa Dios. (II Cor. 6:2; Heb. 9:27)

KINSA MAN ANG MANLULUWAS?

Si Jesukristo lamang ang bugtong manluluwas. Dili makaliwas kanimo ang bautismo, ang simbahan, o ang maayong buhat, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kang Cristo. Kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa Katawhan nga makaluwas kanato (Acts 4:12). Si Jesus mitubag, Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi; walay makadto sa Amahan kon dili moagi kanako. (John 14:6)

Ang Ginoong Jesukristo mingluwas sa mga tawo samtang sila buhi pa. Wala kay Mabasa sa Biblia nga ang mga patay naluwas, gani ang patay maoy naga-ampo alang sa kaluwasan sa mga buhi (Luke 16:27-28).

  1. Sa panahon ni Apostol Pedro, daghang buhi ang naluwas sa dihang ilang gitoohan ang ebanghelyo nga iyang giwali. (Acts 2:41 & 47).
  2. Ang kawatan didto sa krus nakadawat sa kaluwasan samtang siya buhi pa. (Luke 23: 30-43)
  3. Si Apostol Pablo nakadawat sa kaluwasan samtang siya buhi pa. (Acts 9:3-6 &18; I Tim. 1:12-16; ICor. 15:1-4)
  4. Si St. Matthew, St. Mark, St. Luke, St. John, St. Peter ug uban pang mga apostolis ni Kristo naluwas na samtang sila buhi pa.

IKAW, SAMTANG IKAW BUHI PA, ikaw usab makadawat sa kaluwasan kung imong tuohan ang Maayong Balita, ang Ebanghelyo sa Dios; I John 5:10-13. Ang may pagtoo sa anak sa Dios, may pagmatuod diha sa iyang kaugalingon; ang wala magatoo sa Dios, nagahimo kaniya nga bakakon; kay wala siya ing pagtoo sa pagpamatuod nga gipamatuod sa Dios mahitungod sa iyang anak. Ug kini ang pagpamatuod nga ang Dios mihatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan, ug kini nga kinabuhi anaa sa iyang Anak. Ang nagabaton sa Anak, may kinabuhi, ang awala magabaton sa anak sa Dios, walay kinabuhi. KINING MGA BUTANGA GISULAT KO KANINYO NGA NAGPANOO SA NGALAN SA ANAK SA DIOS, ARON MAHIBALOAN NINYO NGA NAKADAWAT KAMO SA KINABUHI NGA WALAY KATAPUSAN.

KARON PAGPILI! “Kaluwasan sa imong kalag ug pagpuyo uban sa Dios didto sa langit o Pagbayad sa silot sa imong mga sala didto sa impyerno uban sa Demonyo. Timan-i nga, si Jesukristo lamang ang imong paglaom aron ikaw maluwas. Dawata siya karon, kon imo siyang dawaton karon, pag-ampo sama niini:

        GINOO, ako usa ka makasasala ug karon ako nagahinulsol ug nagapangayo ug kapasayloan sa akong mga sala. Ako karon nagatoo kang Ginoong Jesukristo nga Dios nagpakatawo ug namatay alang sa pagbayad sa akong mga kasal-anan, siya gilubong ug nabanhaw. Karon, ako siyang ginadawat nga akong personal nga Dios ug manluluwas. Amen.

Bible Baptist Church

Bible Baptist Church

At Bible Baptist Church, our mission is to reach our community and beyond for Christ through the power of God’s Word.

Leave a Replay

Follow Us

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit