The Five Facts of Life

3D render of jesus on the cross at sunset

“What must I do to be saved?” is truly the most significant question anyone can ask. How we personally answer this will impact not only how we live this life, but also where we spend eternity.  Thankfully, in the Bible God gives us clear instructions that answer this eternally important question.  It can be helpful to examine… Continue reading The Five Facts of Life

Siguroha Ang Imong Kaluwasan

Kay nag-ingon ang Dios, “Gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimut-an; Gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan”. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. KARON MAO ANG ADLAW SA KALUWASAN. 2 Cor. 6:2 KANUS-A BA MASAYRAN SA TAWO NGA SIYA LUWAS? Si Jesukristo, Dios nga nagpakatawo, ug ang iyang… Continue reading Siguroha Ang Imong Kaluwasan